Pistelaskenta

Pistelaskenta on tavalliseen linturetkeilyyn helposti yhdistettävä lintukantojen seurantamenetelmä. Se myös tuottaa laskijalle mieleen jääviä elämyksiä lintujen parhaaseen lauluaikaan. Samalla hän voi tehokkaasti edistää lintujen ja luonnon suojelua keräämällä järjestelmällisesti tietoa linnustomme ja elinympäristöjemme muutoksista.

Maalintujen pistelaskennan avulla tutkitaan lintukantojen vuosittaisia muutoksia vakiopisteissä ja eri elinympäristötyypeissä. Lajien erilaisen havaittavuuden vuoksi pistelaskenta ei kuvaa lajien keskinäisiä runsaussuhteita niin hyvin kuin vaihtoehtoinen menetelmä linjalaskenta. Pistelaskenta on kuitenkin huomattavasti helpompi tehdä.

På svenska: Presentation av punkttaxeringen (pdf)

Lomakkeet

Voit tallentaa laskentatulokset joko sähköiselle verkko-lomakkeelle tai paperiselle lomakkeelle, joka tallennetaan myöhemmin Linnustonseurannassa.

Sähköinen lomake löytyy osoitteesta: Laji.fi

Ohjeet lomakkeen täyttöön löytyvät laskentaohjeiden kohdista 10–11.

Alla olevat pdf-tiedostomuotoiset lomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää Linnustonseurantaan (elokuun loppuun mennessä).

Pistelaskennan perusteita

Pistelaskennassa tarvitaan hyvä pesimälinnuston lajintuntemus, mukaan lukien laulu- ja varoitusäänet. Laskija valitsee vapaasti reitin ja sen varrelle 20 pysähdyspaikkaa eri maastotyypeiltä. Pisteessä havainnoidaan täsmälleen viisi minuuttia, ja kaikki sinä aikana havaitut lintuyksilöt merkitään muistiin. Alle ja yli 50 m päässä laskijasta olevat linnut merkitään erikseen. Jokainen pistelaskentareitti lasketaan kerran pesimäkauden aikana, varhain aamulla toukokuun lopulla tai kesäkuussa. Vuosittain seuratuilla pistereiteillä sama havainnoija toistaa laskennan samoissa olosuhteissa.

Vuosittaisen seuranta-aineiston lisäämiseksi pistelaskenta otettiin maassamme käyttöön vuonna 1984. Lintuharrastajat laskevat Suomessa nykyisin vuosittain noin 50-60 pistereittiä, kun Ruotsissa ja Tanskassa lasketaan kummassakin noin 270 reittiä. Jotta pääsisimme pesimälinnuston seurannassa naapurimaiden tasolle, toivotaan mahdollisimman monen lintuharrastajan tulevan mukaan vuotuiseen pistelaskentaan.