Sahlbergia – en tidskrift som fokuserar på ryggradslösa djur och riktar sig till amatörer och forskare

Sahlbergia

Sahlbergia senaste numret

Sahlbergia är en tidskrift som publicerar kortare artiklar om evertebraterna. I tidskriften ingår bl.a. artiklar om faunan i Finland och dess närområden (faunistik) samt om artbestämning och arterna levnadssätt. Artiklarna kan också vara populärvetenskapliga översikter eller referat av arbeten som publicerats i andra tidskrifter. Därtill kan bokrecensioner, upprop m.m. ingå i numren.

Publiceringsspråket är främst finska och svenska men uppsatser på engelska kan också godkännas. Vanligen ingår två nummer per år.

Med början från år 2015 utkommer Sahlbergia enbart i elektronisk form (PDF-tidkskrift). Inga papperskopior trycks mera men gamla nummer kan fortfarande beställas under förutsättning att de inte är slut. Den elektroniska tidskriften publiceras med licens av Creative Commons vilket innebär att artiklarna kan distribueras fritt men att innehållet i dem inte får bearbetas. Artiklarna får inte heller utnyttjas i ekonomiskt syfte utan särskilt tillstånd.

ISSN

2342-7582 (PDF-tidkskriften), 1237-3273 (papperstidkskriften).

Sahlbergia Supplement

Sahlbergia Supplement 1/2012 kansi
Sahlbergia Supplement 2015

Redaktion

Sahlbergia c/o Jere Kahanpää, Naturhistoriska Centralmuseet, LUOMUS, PB 17, 00014 Helsingfors Universitet, Finland. Redaktionens email: sahlbergia snabel-a helsinki.fi

  • Jere Kahanpää (huvudredaktör)
  • Heidi Viljanen (ombrytning)