Ruokintapaikkaseuranta

Ruokintapaikan lintutilanne muuttuu jatkuvasti. Valtalajien runsaussuhteet vaihtelevat jyrkästi talven edetessä. Muutoksia säätelee monimutkainen joukko tekijöitä kuten muuttoliikkeet, talvikuolevuus, sään ja ilmaston vaihtelut sekä ravintotilanteen vaihtelut, jotka usein johtuvat elinympäristöjen määrän ja laadun muutoksista. Lintulaudat ovatkin näköalapaikkoja seurattaessa linnuston muutoksia. Niiltä saadaan yksinkertaisella menetelmällä tärkeitä tietoja, jotka tarkentavat varsinaisten talvilintulaskentojen antamaa kuvaa Suomen linnuston kehittymisestä. Myös jonkin lajin normaalista poikkeava määrä jonakin talvena tai lyhytaikainen huippuesiintymä voi olla tärkeää aineistoa linnustonseurannalle.

Laskenta- ja täyttöohjeet

Ruokintapaikan tarkkailuun voi osallistua jokainen lintujen ruokkija, joka tuntee tavallisimmat talvilinnut ja -nisäkkäät. Aluksi rajataan rakennusten, puiden tms. avulla seuranta-alue sen mukaan, missä ruokavieraat tavallisesti syödessään ja lepäillessään oleilevat. Tältä alueelta lasketaan tai arvioidaan kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka ovat tulleet sinne tarjolla olevan ravinnon houkuttelemina. Mukaan otetaan myös esim. varpushaukka tai varpuspöllö, jotka vierailevat paikalla pikkulintuja saalistamassa. Tilapäiset kävijät, jotka eivät ole “kiinnostuneita” itse ruokintapaikasta, ja ylilentävät linnut jätetään sen sijaan pois.

Luonnontieteelliseen keskusmuseoon on talvesta 1988/1989 alkaen kerätty tietoja lintujen talviruokinnan houkuttelemista lintu- ja nisäkäsvieraista Suomessa. Seurantaan osallistuu yli 200 ruokintapaikkaa, joiden kirjo ulottuu yksittäisistä lintulaudoista monipuolista ja runsasta ravintoa tarjoaviin suuren luokan ruokintapaikkoihin.

Tarkkailu kestää lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Havainnot ilmoitetaan puolen kuukauden jaksoina. Mukaan otetaan vain varmasti tunnetut lajit. Jokaiselta jaksolta merkitään eri lintu- ja nisäkäslajeista suurin kerralla nähty määrä, mutta “parhaan päivän” yksilömäärän lisäksi voi halutessaan esittää myös “toiseksi parhaan päivän” määrän tai vielä tarkempia tietoja. Lajien ja lukumäärien lisäksi kootaan tietoja mm. havainnoinnin tehokkuudesta sekä tarjotun ravinnon määrästä ja laadusta.

Ohessa ovat ruokintapaikkaseurannan ohjeet ja lomake, jonka voi tulostaa, täyttää ja lähettää Linnustonseurantaan.